Marihøna Barnehage - Alver kommune
Forsiden
GUL
RAUD
Språkstandarder
Om Marihøna
Nytt fra Marihøna
Visjon og verdier
Vedtekter
Årsplan
Opptak/priser
ICDP
Månadsplan
Månadsbrev
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
73796 sidevisninger
Presentasjon av barnehagen
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Marihøna barnehage er ein to-avdelings barnehage eigd av Alver kommune. Vi har opningstid måndag til fredag frå kl. 07.00-17.00 og er å finna sentralt på Frekhaug, rett nedanfor rådhuset.

Vi tek imot barn frå 0-6 år, der dei yngste (0-3 år) går på gul avdeling og dei eldste (3-6 år) går på raud avdeling. Gruppesamansetninga kan variere noke frå år til år.

Vi som jobbar i Marihøna barnehage ynskjer å gje barna ein trygg oppvekst med fokus på omsorg, danning, leik og læring. Vi jobbar bevisst med barns rettar, sett ut frå FN sin Barnekonvensjon. Marihøna barnehage har eit inkluderande miljø, der vennskap, likeverd og respekt vektas høgt. Vi kan tilby ein barnehagekvardag rik på gode opplevingar, turar og samspel.

Personalet i Marihøna barnehage består av engasjerte og omsorgsfulle vaksne, som gjer seg god tid i samspel med barna. Vi lyttar og justerer oss, slik at alle barn blir møtt med omsorg og varme. Samspelsmetoden ICDP er vår grunnleggande plattform og utgangspunkt for vårt pedagogiske arbeid.

I barnehageåret 2020/2021 har vi valt å arbeide spesielt med prosjektet Berekraft som er eit samarbeid med NLA Høgskulen. Vi skal og jobba med den kommunale og nasjonale satsinga "Inkluderande barnehage - og skulemiljø" Der relasjonar, tryggleik og felleskap står i fokus. 

I Marihøna barnehage gjer vi barna eit mangfaldig barnehagetilbod av høg kvalitet. Vi skal sjå det enkelte barn sin verdi og skape gode fellesskap der barna blir sett og bekrefta.

 

Vi jobbar etter visjonen

MARIHØNA BARNEHAGE – MED DITT BARN I FOKUS, med utgangspunkt i kjerneverdiane;

 

 

 

 

 


( 18/09/2020 )

 

BOKASHI OG BEREKRAFT I BARNEHAGEN:


I Marihøna barnehage har vi fått Regionale kompetansemidler til prosjektet "Berekraft i barnehagen". Et overordnet mål for dette prosjektet er; en berekraftig praksis, der vi har felles språk, forståelse og tankesett rundt hva "berekraft i barnehagen" innebærer. NLA- Lærerhøgskolen er en nær samarbeidspartner og bidragsyter i prosjektet.

Et viktig delprosjekt og innsatsområde i denne satsingen er "Kjøkkenhage og økologisk dyrking". I den forbindelse har vi nå startet opp med kjøkkenkompostering, ved hjelp av Bokashimetoden. Med Bokashi kjøkkenkompost kan en lage jord av alt matavfall, enkelt, rask og uten lukt. Alt vi trenger er to lufttette bøtter, bokashistrø og litt jord. Målet er at vi snart skal kunne dyrke grønnsaker i egenprodusert jord! Dette er et spennende og lærerikt prosjekt, der barna får ta del i prosessene, fra kompostering av matavfall til høsting og tilbereding av grønnsaker.

 


 


( 21/01/2020 )
Barnehageåret 2019/2020

Da er vi godt i gang med nytt barnehageår 2019/2020 og Årsplanen er godkjent og publisert!

I august og september har vi hatt stort fokus på omsorg, trygghet, vennskap og relasjoner. Alle har funnet sin plass og blitt trygge på hverandre- og de voksne i barnehagen. 5- åringene er nå eldst og har endelig inntatt rollen som førskolebarn! 

Vi har også dansen mye og BliMe dansen har blitt en hit, ved begge avdelinger! Vi har laget BliMe video, som snart har premiere i barnehagen. Det gleder vi oss til!

Fokus på realfag fortsetter, selv om prosjektperioden som Realfagskommune nå er over. Satsingsområdene våre er "Natur, miljø og teknikk" og "Kropp, bevegelse, mat og helse". I tillegg, vil vi, som vanlig jobbe mye med språk og sosial kompetanse.

Marihøna barnehage har fått tildelt Regionale kompetansemidler (Rekomp), som skal benyttes til et samarbeidsprosjekt med NLA- lærerhøyskolen. Prosjektet har fått navnet "Bærekraftig ledelse" og handler om å oppnå en bærekraftig praksis i hele barnehagehverdagen. Arbeidet med prosjektet vil starte opp i løpet av høsten.

Til slutt må vi nevne at det nærmer kommunesammenslåing og oppstarten av nye Alver kommune! Dette er en spennende tid, hvor mange "puslebiter" skal på plass. Her i Marihøna barnehage vil det meste være som før, men vi gleder oss til å bli del av en barnehagesektor, sammen med syv andre kommunale barnehager.

Du finner Årsplanen i rullegardinen til høyre, dersom du ønsker å lese mer om barnehageåret 2019/2020. 

 Med vennlig hilsen styrer, 

Camilla Smith-Strøm

  

 


( 18/09/2020 )
REALFAG I MARIHØNA BARNEHAGE

I dag har førskolebarna våre vært på besøk i naturfagssalen til Meland ungdomskole. I forbindelse med kommunens realfagssatsing jobber Marihøna barnehage og Meland ungdomskole sammen i ett nokså unikt nettverk.  Her samarbeides det om flere spennende realfagsprosjekter, der barn og ungdom skal lære av- og med hverandre. I dag var det fokus på desekrering av ekte kuøyne. Sammen med naturfagslærer, Bjørn Erling og ti ungdommer fra niendeklasse, fikk de eldste barna i barnehagen mulighet til å studere øyets funksjoner og oppbygging. I forkant av dette opplegget hadde vi besøk av Bjørn Erling i barnehagen. Han forklarte- og viste en modell av øyet. På denne måten var barna forberedt på det som skulle skje. Det var derfor mye spenning og store forventninger knyttet til dagens prosjekt. Med skrekkblandet fryd gikk barna i gang med å undersøke de litt ekle, men også veldig fascinerende storfeøynene. Sammen med elevene fikk de holde- og kjenne på, klippe- og kjære i -  og bli kjent med begreper som pupill, muskel, glasslegeme og linse. De fikk til og med se på en liten flamme, gjennom kuøyets linse. Men, hvorfor var flammen opp ned tro?


( 06/02/2019 )
LOKAL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Marihøna barnehage har gjennom en lengre periode jobbet med å utvikle en lokal handlingsplan mot mobbing. Det har vært viktig for oss at planen skal være så praksisnær, relevant og konkret som mulig. Vi har kartlagt behov, prøvd ut tiltak, forkastet og foredlet. Vi har reflektert, drøftet og blitt enige om hva som fungerer og dermed må få plass i planen vår. Dette har vært et spennende og lærerikt prosjekt, som har gitt merkbare endringer også i barnegruppene våre. Planen var ferdig ved oppstart av nytt barnehageår, 2018/2019. Vi har allerede nå redigert planen for første gang. Det er viktig for oss at planen er et "levende dokument", der vi hele tiden kan "legge til" og "trekke fra", etter hvert som vi gjør oss erfaringer med hva som virker mot uønskede samspillsmønstre i barnehagen!

Les planen ved å laste ned dokumentet "Handlingsplan mot mobbing" i rullegardinen til høyre. 


( 04/01/2019 )
VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2018/2019

Da er vi godt i gang med det nye barnehageåret, 2018/2019. Her kjem litt informasjon om våre satsingsområder og planer for det nye året:

Meland kommune, Realsfagskommune 2018

Meland kommune er ei av landets Realfagskommuner. Dette innber at alle kommunen sine skular og barnehager har eit høgt fokus på realfaga, naturfag og matematikk. For barnehagene gjeld dette fagområda; Natur, miljø og teknologi og tal, rom og form. Dette er eit fellesprosjekt mellom kommunen sine skuler og barnehager og det er danna nettverk, for felles kompetanseheving for personalgruppane. Målet er mellom anna å auke barna sin generelle kompetanse innafor realfaga og redusere fråfallet i vidaregåande skule.

Som eit ledd i realfagssatsinga vel vi å halde fram med Natur, miljø og teknologi som hovedsatsingsområde, saman med kommunikajson, språk og tekst. I Marihøna barneahage har vi språk som eit fast satsingsområde, då dette er ein av dei viktigaste basiskompetansane barna bør ha på plass, før skulestart. I tillegg til dette vil vi fokusere mykje på barna sin sosiale kompetanse, gruppedynamikk og venskap.

Natur, miljø og teknikk

Vi vil gje barna eit mangfald av opplevingar og aktivitetar, inne og ute, til alle årstidar og i all slags vær. Vi vil undre oss- og forske på naturens finurligheter, saman med barna. Gjennom kjennskap til naturen- og samspelet mellom mennesket og naturen, vil vi gje barna grunnleggande forståing av ein bærekraftig utvikling. Om våren er det fugleliv i barnehagen vår. Rundt påsketider starter vi rugekassen med hønseegg. Vi følger eggene sin utvikling, fram mot klekking av små, søte kyklingar. Den digitale fuglekassen vår gir også ei unik muligheit for å følgje fuglelivet på nær hald. Vi følgjer prossessen frå byggjing av reir til dei små fuglungane tar sin første flygetur.

Kommunikasjon, språk og tekst

Her vil vi leggje vekt på språk som basiskompetanse. Munnleg språk er ei avgjerande ferdigheit i kommunikasjonen, seinare i barna sine liv. Kommunikasjon er ein føresetnad for samspel mellom menneskjer.  Det verbale språk lærast gjennom samspel og kommunikasjon. Vi vil fokusere både på den non-verbale og den verbale kommunikasjonen, for å bidra til å gi barna gode språklege ferdigheiter.

Personalets utviklingsarbeid

I Marihøna barnehage jobbar vi kontinuerleg for å auke personalet sin kompetanse, gjennom ulike endrings- og utviklingssarbeid. Dette året vil vi ha spesielt fokus på gruppedynamikk og barna sin trivsel i barnehagen. Gjennom å studere og reflektere, kring barnehagen som kontekst for barns læring og utvikling, ønskjer vi å oppnå auka bevisstgjering i personalgruppa. Korleis oppstår nye vennskap mellom barn? Korleis kan vi leggje til rette for ein god gruppedynamikk, der alle kjenner seg tryggje, trivast og får oppleve venskap og positivt samspel med andre barn og vaksne. Dette arbeidet vil inngå som eit viktig ledd i implementeringa av ny rammeplan (2017) og barnehagen sin nye handlingsplan mot mobbing (2018).

 

 ( 16/08/2018 )
VÅR I MARIHØNA BARNEHAGE

Nå er det endelig vår og det skjer mye spennende i Marihøna barnehage! Her blir det FUGLELIV!

En nydelig, liten Blåmeis har flyttet inn i den digitale fuglekassen vår og rugemaskinen er fylt opp med fine, hvite hønseegg.

I Rammeplan står det at vi, gjennom fagområdet natur, miljø og teknologi skal bidra til at barna; «får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og gryende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen». I tillegg skal vi gi barna «kunnskap om dyr og dyreliv» (Utdanningsdirektoratet, 2017).

Vi vil bidra til dette, gjennom vårens fugleprosjekter i barnehagen. Vi følger eggene i rugekassen, gjennom hele prosessen, fra egg til kylling. Vi lyser eggene sammen med barna, slik at de får følge utviklingen, gjennom de 21 dagene det tar, før eggene klekkes. I tillegg gir vi barna kunnskap om fuglelivet i nærområdet, gjennom arbeidet med den digitale fuglekassen. Den digitale tavlen står nå på hele dagen, med livesending, direkte fra Blåmeisens nye «enebolig». Vi følger fuglens møysommelige arbeid, med klargjøring av rugeplass og rede for nye, små meisebarn.

Vi studerer, fotograferer, dokumenterer og undrer oss sammen med barna. Hvorfor lager Blåmeisen en myk seng i bunnen av fuglehuset sitt? Hva er «madrassen» laget av? Kommer det egg i fuglekassen? Blir eggene større eller mindre, enn eggene i rugemaskinen? Hvor er meisepappaen? Hva kom egentlig først? Hønen eller egget?

Gjennom vårens fugleprosjekter kommer vi innom alle Rammeplanens fagområder. I tillegg jobber vi aktivt med stimulering av språk- og sosial kompetanse, gjennom undring, refleksjon og gode samtaler med barna.

 ( 19/04/2018 )
BARNEHAGEÅRET 2017/2018
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Som et ledd i at Meland kommune er en av landets Realfagskommuner har vi valgt "Natur, miljø og teknologi" som et av årets hovedsatsningsområder. Med utgangspunkt i tema om «De fire elementer; vann, luft, jord og ild» vil vi gi barna et mangfold av opplevelser og aktiviteter, både inne og ute. Gjennom ulike prosjektarbeid, vil vi undre oss- og forske på naturens finurligheter, sammen med barna. Gjennom kjennskap til naturen- og samspillet mellom mennesket og naturen, vil vi gi barna grunnleggende forståelse for en bærekraftig utvikling.

 


( 08/02/2018 )
Velkommen til Marihøna barnehage 2019/2020 

Marihøna barnehage er ein to-avdelings barnehage, eigd av Alver kommune.

Vi tek imot barn frå 0-6 år, der dei yngste (0-3 år) går på Gul avdeling og
dei eldste (3-6 år) går på Raud avdeling.

Barnehagebygget er å finna sentralt på Frekhaug, rett nedanfor rådhuset.

Vi som jobbar i Marihøna barnehage ønskjer å gje barna ein trygg oppvekst,
med fokus på omsorg, danning, leik og læring. Vi jobbar bevisst med barns rettar, sett ut frå FN sin Barnekonvensjon.

Marihøna barnehage har eit inkluderande miljø, der vennskap, likeverd og
respekt vektas høgt. Vi kan tilby ein barnehagekvardag rik på gode opplevingar,
turar og samspel.

Personalet i Marihøna barnehage består av engasjerte og sensitive vaksne,
som gjer seg god tid i samspel med barna. Vi lyttar og justerer oss, slik at
alle barn blir møtt med omsorg og varme. Samspelsmetoden ICDP er vår grunnleggande plattform og utgangspunkt for vårt pedagogiske arbeid.

I barnehageåret 2019/2020 har vi valt å arbeide spesielt med fagområda; Kommunikasjon, språk og tekst, Natur, miljø og teknologi og Kropp, rørsle, mat og helse. I tillegg er vi no i gang med utviklingsprosjektet, Berekraft i barnehagen. Gjennom samarbeid med NLA, lærerhøgskulen skal vi få auka forståing og kunnskap, slik at vik klarar å implementere bærekraft, som ein grunnleggjande tanke, verdi, haldning og veremåte i barnehagen. 

I Marihøna barnehage gir vi barna eit mangfaldig barnehagetilbod av høy kvalitet!

Barnehagen sin visjon er:

MARIHØNA BARNEHAGE – MED DITT BARN I FOKUS!

Vi skal sjå det einskilde barn sin verdi og skape gode felleskap, der barna blir sett og bekrefta.

 


( 18/09/2020 )

 SMÅ RUMPETROLL, SMÅ RUMPETROLL ER MORSOMME Å SE...

Som en del av vannprosjektet vårt, har vi denne våren valgt å studere rumpetroll litt nærmere! Hver avdeling har fått rumpetrollakvarier, med massevis av aktive småtroll! For ca. 3 uker siden var vi på tur ved et vann og fant levende rumpetroll og klaser med rumpetrollegg! Vi tok med oss begge deler tilbake til barnehagen og laget flotte, nye hjem til de små krabatene. Gullfiskboller med pinner og småstein, gjorde virkelig susen!! Vi hadde ikke så mange levende rumpetroll, så vi var litt spente på hva det skulle bli ut av prosjektet, men etter kun få dager ble eggene klekket og vi hadde rikelig med levende froskebabyer!

Rumpetrollene vokser fra dag til dag og vi synes det er kjempespennende å følge med dem! Rumpetrollene må fòres med fiskemat hver dag, slik at de vokser og blir til store, fine frosker. Etter hvert som de blir store og får ben og mister halen, så skal de få komme tilbake til vannet sitt og alle de andre froskene som bor der.

Her er rumpetrollsangen vår;

 

Små rumpetroll - tekst

Små rumpetroll, små rumpetroll er morsomme å se
små rumpetroll, små rumpetroll er morsomme å se

Små froskene, små froskene de hopper fort av sted
små froskene små froskene de hopper fort av sted

Men øre, men øre får ingen frosker ha
men øre, men øre får ingen frosker ha

Å rompene, å rompene, dem vokser de i fra.
Å rompene, å rompene, dem vokser de i fra

Ko-ak-ak-ak,ko-ak-ak-ak
ko-ak-ak-ak-ak-ak
ko-ak-ak-ak-ko-ak-ak-ak
ko-ak-ak-ak-ak-ak

 ( 11/05/2015 )
Vannrenne!
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi har vært så heldig at vi har fått noen kjempeflotte takrenner. Vi festet noen med tau til veggen og plutselig var en kjedelig vegg gjort om til en spennende vannrenne J

Vann, båter, baller og sand ble lagt oppi rennen og sendt avgårde nedover. Det er VANNvittig gøy med vann syns barna i Marihøna barnehage!! J

 


( 08/02/2018 )
Vann er gøy!

Vann er gøy!

I Marihøna utforsker vi vannet. Hva flyter og hva synker? I går fikk de minste leke seg i vasken. Alle fikk putte oppi en rein og tørr bleie i vannet og det var kjempespennende å se at den fylte seg med vann J Dyrene fikk bade og dukke under vann. Noen fløt og noen sank :)


( 10/02/2015 )
VANNvittig gøy!

 

I dag tok vi fatt på vårt nye tema VANNvittig gøy! Rød avdeling har laget skumvann med vann, maling og zalo. Gjett om det ble mye skum! De har også vært på tur og leitet etter vann.

Gul avdeling ble overrasket med vann på avdelingen i dag. Boller med vann og maling, samt flasker fulle av vann, perler og glitter. Det var spennende å dyppe både fingre og tær i vannet.

Gul avdeling har blitt inspirert av denne reglen…

Plipp sier regnet på taket på hytta

Plopp sier regnet på min paraply

Heldig er den som i tønna kom

For der sier regnet TROM – TROMMELOM

…og har i dag laget skyer og fantasiregndråper! Regndråpene er pyntet med glitter, paljetter og perler, mens skyene er dekorert med hvit vatt og svart ull fra sauene til Nora. Det ble flott på avdelingen J


 

Det er kjekt å endelig være i gang med et nytt år og nytt tema. Vi gleder oss til fortsettelsen!


( 13/01/2015 )
VANNvittig GØY!

Vi i Marihøna barnehage vil ønske alle et riktig godt nyttår 2015

Vi starter det nye året med nytt tema! Temaet vårt denne våren har fått tittelen;

 VANNvittig GØY! 

Temaet vil være felles for både RØD og GUL avd. I tiden fremover skal vi virkelig bli kjent med det våte element! Vann er gøy! Et spennende og morsomt tema, med uendelige muligheter! Vi gleder oss!

Følg med så kommer det mer informasjon om planene våre fremover!

 NYTTÅSHILSEN FRA MARIHØNENE:)

 

 


( 09/01/2015 )
Julebord

I Marihøna barnehage har vi mange fine tradisjoner og julebord for barna er noe vi har hvert år. Jenny vet hva som må til for å få et fantastisk koldtbord med mat som alle barna liker!
Kjøttboller, pasta med karri, laks, eggerøre, kokt egg, kjøttpålegg og litt grønnsaker er litt av det som ble servert i dag :)
Vi samlet oss på Rød avdeling og hadde en koselig felles lunsj sammen hele barnehagen. Veldig stas for store og små å kunne forsyne seg selv av den gode maten. En kjempefin dag!

 


( 17/12/2014 )
Jul i Marihøna barnehage

Jul i marihøna barnehage!

I Marihøna barnehage har vi begynt å få den fine julestemningen på plass J I år har vi valgt å ha en omvendt julekalender der alle barna har hatt med seg klær de ønsker å gi bort til noen som trenger det. I tillegg ønsket vi å ha fokus på hvert enkelt barn denne måneden. Foreldrene fikk i oppgave å skrive et lite brev til sitt barn der de kunne fortelle om en kjekk episode, noe de pleier å gjøre sammen eller bare skrive hvor glad de er i barnet sitt J Responsen har vært overveldende og alle barna har fått utrolig flotte brev! Vi ansatte har felt noen tårer når vi har lest brevene til barna og det er så fint å se hvor glad og stolt barna blir.

Ellers har vi kost oss med pepperkakebaking, blitt kjent med juleevangeliet, julesanger, nissen og laget masse fine julegaver. Fredag 12.12 var vi på sjukeheimen og sang, som er vår årlige tradisjon på Luciadagen!

Vi ønsker alle som titter innom en flott jul og et godt nytt år! J

 

 


( 16/12/2014 )
Antall,rom og form


I Marihøna barnehage holder vi på å bli kjent med vår nye Mattekasse og gjett om
det er spennende!

Vi sorterer, blir kjent med farger og figurer, teller, triller terning og øver på å vente på tur. Barn
fra både Gul og Rød avdeling får være med flere ganger i uken og det er veldig
populært.

Vi gleder oss til å utforske matematikken enda mer! J 


( 17/11/2014 )
Vennskap

I Marihøna barnehage jobber vi for tiden med vennskap. På Gul avdeling er vi
opptatt av å gi gode klemmer, dele og være snille mot hverandre. På tur denne
uken leitet vi etter gjenstander med hjerteform og barna fant masse fint!
Blader, steiner og trær som lignet på hjerter.

Vilde 2,5 år: «Det er et stort hjerte oppi treet der».

I dag har vi malt et vennskapsbilde. Alle barna har malt sammen i fellesskap og
det var en veldig fin aktivitet å gjøre sammen
J Vi gleder oss til å fortsette med
temaet «vennskap».


( 06/11/2014 )
Tur i skogen

I går var
hele Marihøna barnehage på en kjekk tur i skogen! Vi hadde med oss
engangsgrill, pølser, bøtte og spade, fotballer og glade barn ned til
sandvolleyball banen. Det første som møtte oss var en liten katt som kom
løpende mot oss. Hun var veldig kosete og barna fikk klappe og stryke så mye de
ville. Marte og Alexandra syns det var veldig morsomt at katten la seg oppi
vognen vi hadde med oss.

Vi bygde store borger i sanden, sparket baller over nettet og klatret i
trær og opp små knauser.

En koselig pause rundt grillene og det smakte ekstra godt med grillpølser ute.

En kjempefin høstdag!

  


( 17/10/2014 )
FORUTCAFÈ I MARIHØNA

Torsdag 23. oktober arrangerte vi FORUTCAFÈ for foreldre og barn i Marihøna barnehage! Vi solgte middag, kaker, lodd og Foruteffekter til inntekt for barn i Nepal.En flott og sosial stund, der barna underholdt bl.a. med sanger fra Nepal. 

Gjennom deltagelse i Foruts barneaksjon gir vi barna kunnskap om at verden er ganske annerledes for mennesker i mange andre land. I tillegg til å bidra økonomisk til aksjonen er målet å utvikle barnas solidaritet, respekt og toleranse for andre mennesker og kulturer.

Barn og voksne i Marihøna kan med stolthet meddele at vi har samlet inn kr. 4525 til årets Forutaksjon!


( 24/10/2014 )
Høstferieaktivitet

Det er høstferie og en fin liten gruppe på Rød avdeling i dag. Alle barna har vært med å lage Play Dough og med rød konditorfarge ble den rosa til alles begeistring! Det ble laget hjerter, pinnsvin, planeter og forskjellige dyr. En kjempefin dag :)

Oppskrift på Play Dough:

5 dl hvetemel
1 dl salt
1 ss sitronsyre
5dl kokende vann
1,5 ss matolje
0,5 flaske konditorfarge

Bland alt det tørre. Tilsett farge, vann og olje. Rør godt sammen.
Oppbevares lufttett. Gjerne i en tett plastpose.Vi ønsker alle som titter innom en flott helg!

 


( 10/10/2014 )
FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

Marihøna barnehage har nå fått facebookside:) Ta gjerne en tur innom og LIK og/eller skriv en kommentar/hilsen på veggen vår!

Gå inn på facebook og søk på Marihøna barnehage, så finner du oss!

 

 


( 09/10/2014 )
KRÅKA I STØVELEN!

Avd. Gul har virkelig tatt barnas initiativ på alvor denne høsten! De minste barna viste
tidlig interesse for sko og støvler. Garderobelek med sko i fokus var kjempepopulært! Det ble mange leteaksjoner etter sko, som ble borte og dukket opp igjen på de merkeligste steder.

Samtidig vokste et gryende, felles fokus i utetiden; Kråkene på lekeplassen! De store
fuglene flakset og bakset rundt de små barna, som frydet seg med latter og
glede. Kråkene trivdes godt med sine nye venner! Brødsmuler og andre godbiter førte til at voksne og barn fikk komme ganske så nær de ivrige fuglene!

Det hele endte ut i temaet; KRÅKA I STØVELEN!

Kråka Lille Kra, som bor i en gammel støvel, ble et viktig og populært innslag i
avdelingens samlingsstunder. I tillegg ble temaet implementert i både på turer
og formingsaktiviteter. Barna har tovet kråker, malt flotte bilder og laget kråkeegg.

Gjennom arbeidet med dette temaet har Gul avdeling vært innom alle rammeplanens
fagområder. De teller, sammenligner, samtaler og går turer i nærmiljøet. I tillegg har barna fått utfolde seg kreativt, gjennom ulike teknikker og med variert materiale.

Avdeling Gul tar med seg Lille Kra videre, når de nå vender fokus mot årets Forutaksjon og
temaet «vennskap». 


( 09/10/2014 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
 Barnehagenyheter
 
Kjære Torbjørn: Er ikke det vi gjør godt nok? 08/07
Vi har gjort leksa vår! 08/07
Unni Bleken: – Vi trenger ikke bedre barn 08/07
«Et godt lekemiljø er usynlig i den nye stortingsmeldingen om barnehager» 08/07
Gi barnehageungane leik og varme! 08/07
Se flere nyheter
 
 Filer du kan laste ned
 
Årsplan 2019/2020
Last ned
Progresjonaplan til fagområda
Last ned
Handlingsplan mot mobbing
Last ned
Språkstimulering i marihøna barnehage
Last ned
8 temaer for godt samspill
Last ned
Se flere dokumenter
 
 Ansatte:
 
Kristin Bredholt
Styrar
(se info) (send epost)
Nora Myhr
Lærling
(se info)
Cecilie Hopland
Pedagogisk leder
(se info) (send epost)
Mariell Sagstad Hellestvedt
Pedagogisk leiar, Raud avdeling
(se info) (send epost)
Liv Marit Fløysand
Pedagogisk leiar, Raud avdeling
(se info) (send epost)
Nancy Undheim
Pedagogisk leiar, Gul avdeling
(se info) (send epost)
Therese Hammersland
Pedagogisk medarbeider
(se info)
Ionela Rosu
Pedagogisk medarbeider
(se info)
Lene Wiik Nilsen
Barne- og ungdomsarbeidar, Raud Avdeling
(se info)
Nina Bjørkheim Solberg
Barne- og ungdomsarbeidar, Gul avdeling
(se info)
Cathrine Augustson
Barne- og ungdomsarbeidar, Raud avdeling
(se info)
Alexander Bakken
Lærling
(se info)